• Wij zijn de druppels van één stroom, wij zijn de takken van één boom en Gij beweegt ons leven. Gedragen door dezelfde lucht: uw stem die in ons hart verzucht, wij aan elkaar gegeven.Adelheyd

Als druppels van éénzelfde stroom…, als takken van éénzelfde boom… Hoe verscheiden en uniek wij ook zijn, wij vormen samen gemeenschap rond de centrale figuur: Jezus Christus. Hij is het die ons bij name roept en aan elkaar schenkt om onze roeping als Zusters van Liefde te beleven.

Ons leven in gemeenschap vloeit uit in gemeenschap van gebed en omgekeerd. Zo komen wij regelmatig samen voor het vieren van de eucharistie, voor herbronning in stilte, persoonlijk- en gemeenschapsgebed.

Als zustergemeenschap willen wij ons leven delen, onze inspiratie en verlangens, onze geloofsbeleving, ons lief en ons leed. Wederzijdse waardering en bemoediging, eensgezindheid en verdraagzaamheid doen verbondenheid groeien. Dit is wezenlijk voor de groei naar echte mens-wording.

Elke gemeenschap wordt geroepen om, als een verfrissende bron open en gastvrij te leven. Als Zusters van Liefde weten wij ons gezonden voor een welbepaalde taak, hetzij binnen, hetzij buiten de gemeenschap.


Wij zeggen dank voor die geloofsgemeenschap met haar rijkdom, haar zwakheden, haar kleingelovigheid… maar door God herschapen. Wij mogen er met alles wat wij zijn en kunnen, voor elkaar genade zijn.